Regulamin korzystania z serwisu i platformy e-learningowej Vivolang

1. Informacje ogólne

Korzystając z serwisu Vivolang, akceptujesz warunki Regulaminu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://www.vivolang.com/terms-of-use-pl/ oraz polityki prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu, znajdującej się pod adresem https://www.vivolang.com/privacy-policy-pl/

Właścicielką platformy Vivolang (zwaną dalej Usługodawcą) jest:

Klaudia Skrzypczak, działająca pod firmą Vivolang Klaudia Skrzypczak, ul. Maksymiliana Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz, NIP: 8513275746, REGON: 522333358

e-mail: info@vivolang.com

tel: +48 722 398 603

Podstawowe pojęcia: 

Platforma, serwis, strona – platforma e-learningowa z autorską metodą nauki języka angielskiego dostępna pod adresem www.vivolang.com

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia usług dostępu do platformy Vivolang przez Usługodawcę;

Kurs, program nauki- zbiór interaktywnych materiałów do nauki, tworzących spójną całość, udostępnianych za pośrednictwem platformy Vivolang. 

Usługa – usługa dostępu do kursów angielskiego Vivolang, której rodzaj i zakres określa umowa z Użytkownikiem, lub Organizacją;

Usługi dodatkowe- inne usługi z zakresu nauczania języka angielskiego, świadczone przez Usługodawcę na rzecz użytkownika.

Użytkownik- dowolny użytkownik indywidualny, biznesowy, lub admin

Użytkownik indywidualny– osoba fizyczna posiadająca konto i korzystająca z platformy, która ukończyła 18 lat i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem oraz że rozumie i akceptuje treść Regulaminu;

Użytkownik biznesowy- osoba fizyczna posiadająca konto i korzystająca z platformy, która ukończyła 18 lat i oświadcza, że zapoznała się z Regulaminem oraz że rozumie i akceptuje treść Regulaminu. Użytkownik biznesowy korzysta z platformy w ramach współpracy platformy Vivolang i swojego zakładu pracy.

Admin- rodzaj Użytkownika biznesowego, który ma dostęp do większej ilości funkcji, w tym statystyk innych Użytkowników biznesowych, należących do danej Organizacji. 

Organizacja- firma, lub inny podmiot prawny, który zawarł z Usługodawcą umowę na świadczenie usług edukacyjnych, zapewniającą dostęp do platformy Vivolang dla Użytkowników biznesowych, czyli Pracowników, Współpracowników oraz innych osób, którym Organizacja za zgodą Usługodawcy umożliwiła korzystanie z platformy Vivolang w zakresie i na zasadach opisanych w umowie o współpracy. 

Umowa o współpracy – oznacza umowę o świadczenie usług zawartą pomiędzy Usługodawcą, a Organizacją, określającą zasady dostępu do platformy Vivolang i Usług dodatkowych przez Użytkowników biznesowych, których finansowanie zapewnia Organizacja;

Usługi dodatkowe- inne formy nauczania angielskiego, odbywające się poza platformą e-learningową, np konsultacje, audyt poziomu językowego, czy coaching językowy.

 

2. Wymagania techniczne

Korzystanie z platformy wymaga odpowiednio skonfigurowanego komputera podłączonego do sieci Internet. 

Korzystanie z wybranych funkcjonalności możliwe jest także za pomocą kompatybilnych telefonów komórkowych i tabletów.

Aby było możliwe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności serwisu, sprzęt i oprogramowanie użytkownika muszą spełniać poniższe wymagania techniczne:

Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 8.1, lub nowszym:

 • Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
 • Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja
 

Na  komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS:

 • Safari – najnowsza stabilna wersja
 • Google Chrome – najnowsza stabilna wersja
 

Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:

 • włączona obsługa cookies
 • włączona obsługa JavaScript
 • zgoda na nagrywanie dźwięku
 

Urządzenie powinno umożliwiać odtwarzanie i nagrywanie dźwięku.

 

3. Konta Użytkowników

 1. Założenie konta użytkownika indywidualnego w serwisie Vivolang jest bezpłatne. Zakładając nowe konto, Użytkownik uzyskuje dostęp do podstawowych funkcji platformy oraz krótkich wersji pokazowych wybranych kursów.
 2. Założenie konta użytkownika biznesowego jest możliwe tylko wtedy, gdy organizacja użytkownika nawiązała umowę o współpracy z Usługodawcą. Wówczas utworzenie konta użytkownika zachodzi na podstawie akceptacji zaproszenia wysłanego przez Admina lub Usługodawcę, chyba że inaczej stanowi Umowa o Świadczenie Usług. 
 3. Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym.
 4. Użytkownik zobowiązuje się w ciągu 24 godzin od założenia konta aktywować je poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego w otrzymanej wiadomości e-mail.
 5. Personalizowane materiały do nauki są dostępne wyłącznie dla użytkowników biznesowych.
 6. W celu poprawnego korzystania z serwisu Użytkownik ma obowiązek niezwłocznie poinformować Usługodawcę o każdorazowej zmianie używanego adresu e-mail.
 7. Niedozwolone jest zakładanie kilku kont przez jedną osobę, ani udostępnianie lub odsprzedaż posiadanego konta innym osobom, chyba że co innego wynika z umowy o współpracy..
 8. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo lub poprawność funkcjonowania serwisu, bądź też szkodzą innym Użytkownikom.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
 10. Niedozwolone jest stosowanie zautomatyzowanych narzędzi wysyłających dane do serwerów Usługodawcy lub pobierających z nich dane.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do zabezpieczenia i opieki nad poufnymi danymi, takimi jak hasło dostępu do konta.
 
 
 

4. Płatności za kursy

 1. Rodzaj i zakres świadczonych usług

Usługodawca oferuje platformę e-learningową do nauki języka angielskiego oraz platformę e-learnignową uzupełnioną o dodatkowe usługi nauczania języka angielskiego. Świadczone drogą elektroniczną usługi obejmują bezpłatne prowadzenie konta w serwisie i dostęp do materiałów pokazowych, a także odpłatnie dostęp do usług takich jak kursy branżowego angielskiego, audyty językowe, konsultacje, szkolenia językowe. Dokładniejsze informacje na temat odpłatnych usług znajdują się na podstronach poszczególnych kursów.

Ceny zawarte na stronie są cenami brutto i obejmują wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji gdy Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.

W przypadku, gdy dostęp do platformy Vivolang wynika z Umowy o współpracy zawartej między Usługodawcą a Organizacją, zakres usług dostępnych dla Użytkownika wynika z treści tej umowy. Może ona określać także odmienne zasady korzystania z platformy Vivolang, warunki dostępu do usług dodatkowych, zasady rejestracji oraz okres dostępu. Do praw i obowiązków Użytkowników, którzy dostęp do platformy otrzymali od Organizacji, stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu.

       2. Płatność (Użytkownicy Indywidualni)

W przypadku użytkowników indywidualnych, płatność za dostęp do wybranego kursu dokonywana jest z góry w wysokości zgodnej z cennikiem na stronie lub, w trakcie trwania promocji, w obniżonej cenie ustalonej w warunkach promocji.

Opłata dokonywana jest w formie elektronicznej za pośrednictwem zewnętrznej platformy NAZWA. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych metod płatności, przy czym o zmianach Użytkownicy będą informowani w sposób wskazany w Regulaminie.

Odpowiedzialność w zakresie płatności dokonywanych przez Użytkowników za pośrednictwem NAZWA ponosi operator obsługujący transakcje w zakresie przewidzianym powszechnie obowiązującym prawem i własnymi regulaminami. Użytkownik powinien zapoznać się z tymi regulaminami, a w szczególności z warunkami sprzedaży i płatności oraz polityką prywatności tego operatora, dostępnymi pod niżej wskazanymi linkami:

LINK

Płacąc za pośrednictwem NAZWA Użytkownik akceptuje zasady płatności tego operatora.

Sposób składania zamówienia: 

Żeby dokonać opłaty za kurs należy zapoznać się z ofertą przedstawioną na podstronie kursu i potwierdzić chęć zakupu stosownym przyciskiem. Następnie należy uzupełnić dane niezbędne do złożenia zamówienia, przeczytać i zaakceptować warunki regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz wybrać preferowaną formę płatności. Po opłaceniu zamówienia Użytkownik otrzyma rachunek na podany w formularzu adres e-mail. Uruchomienie dostępu do platformy następuje w ciągu 48 godzin po otrzymaniu potwierdzenia wpłynięcia należności od pośrednika płatności, bądź zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym. W przypadku zakupu usług dodatkowych termin realizacji ustalany jest każdorazowo z Usługodawcą. 

       3. Płatność (Użytkownicy biznesowi)

W przypadku Użytkowników biznesowych, dostęp do platformy jest równoznaczny z dokonaniem płatności przez Organizację Użytkownika, co określa stosowna Umowa Współpracy.

 

5. Gwarancja satysfakcji i reklamacje

 1. Gwarancja satysfakcji (Użytkownicy Indywidualni)

Dokonując zakupu dowolnego kursu, Użytkownik chroniony jest gwarancją satysfakcji, w ramach której przysługuje mu pełen zwrot kosztu kursu w ciągu 60 dni od daty zakupu. Aby skorzystać z gwarancji satysfakcji należy spełnić następujące kryteria: 

 • ukończyć przynajmniej jedną całą lekcję z danego kursu,
 • ukończyć mniej niż 50% całego kursu. 

Użytkownik, który nie skorzystał z Platformy może w ciągu 14 dni odstąpić od zakupu i otrzymać zwrot kosztu kursu, warunkiem jest brak aktywacji konta i wystąpienie o zwrot drogą mailową na adres info@vivolang.com w ciągu 14 dni od daty zakupu. Zwrot środków na konto następuje w ciągu 14 dni roboczych. 

       2. Gwarancja satysfakcji (Użytkownicy Biznesowi)

Warunki gwarancji określone są w Umowie o Współpracy. 

       3. Reklamacje

Kompletne kursy angielskiego, które Użytkownik Indywidualny nabywa jednorazowo, podlegają reklamacjom do roku od dnia zakupu. 

Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Usługodawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Usługi z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

Jeżeli Usługa jest niezgodna z umową, Użytkownik może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 2. Usługodawca nie doprowadził Usługi do zgodności z umową;
 3. brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Usługę do zgodności z umową;
 4. brak zgodności Usługi z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby składającej reklamację,
 2. nazwę konta Użytkownika lub adres e-mail przypisany do konta, którego dotyczy reklamacja,
 3. przedmiot reklamacji z uwzględnieniem okoliczności uzasadniających roszczenie,
 4. podpis osoby składającej reklamację oraz datę.

Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną na adres e-mail info@vivolang.com.

Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. 

Usługodawca może wezwać Użytkownika do uzupełnienia informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w szczególności w celu ustalenia czy brak zgodności Usługi z Regulaminem wynika z konfiguracji technicznej sprzętu Użytkownika. Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą w zakresie uzupełnienia danych niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku braku ich uzupełnienia przez Użytkownika reklamacja nie zostanie rozpatrzona. 

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, zwrot środków następuje w ciągu 14 dni roboczych. 

Reklamacjom nie podlegają wykorzystane usługi dodatkowe, jak np.: odbyte konsultacje. 

 

6. Własność intelektualna

Wszelkie materiały zawarte w serwisie Vivolang i na stronie Usługodawcy są chronione prawami autorskimi.

Treści udostępniane przez Usługodawcę w ramach płatnych kursów mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony kurs lub korzystające z platformy Vivolang na podstawie umowy o współpracy zawartej z Organizacją.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania, aktualizacji oraz usuwania treści oferowanych kursów oraz funkcjonalności platformy.

 

7. Postanowienia końcowe

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, zgodnie z odpowiednimi regulacjami prawnymi.

Zmiana Regulaminu, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności świadczonej Usługi z Regulaminem może być dokonana w uzasadnionych przypadkach, takich jak:

 1. zmiany przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu i konieczności dostosowania Regulaminu w celu zachowania jego zgodności z prawem;
 2. zmian wynikających z konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, postanowień, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych organów administracji publicznej;
 3. usprawnienie działania świadczonej usługi oraz obsługi Użytkownika;
 4. zmian związanych z bezpieczeństwem i przeciwdziałaniem nadużyciom związanych z korzystaniem z Usługi;
 5. zmian technologicznych i funkcjonalnych Usługi;

W przypadku zmiany Regulaminu, która istotnie i negatywnie wpływa na dostęp lub korzystanie z Usługi, Usługodawca poinformuje Użytkownika o tej zmianie i terminie jej dokonania z 14- dniowym wyprzedzeniem, o ile zachowanie tego terminu jest możliwe ze względu na charakter wprowadzanych zmian.

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

Załączniki:

Polityka Prywatności platformy Vivolang

Regulamin obowiązuje od 15.10.2023