Polityka prywatności platformy e-learningowej Vivolang

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony i platformy e-learningowej https://vivolang.com oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących podczas procesów zasięgania informacji oraz zakupu produktów i usług prezentowanych w serwisie. Poniższe zapisy stanowią również klauzulę informacyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. „RODO”. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu, a o wszelkich zmianach będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.  Znajomość aktualnej polityki prywatności obowiązuje każdego Użytkownika serwisu, a korzystanie ze strony internetowej i platformy e-learningowej https://vivolang.com oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności oraz zawartej w niej Polityki Cookies (tzw.”ciasteczek”). 

 

 1. Administrator danych


Administratorem przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych w ramach serwisu https://vivolang.com jest:

Klaudia Skrzypczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Vivolang Klaudia Skrzypczak, ul. Maksymiliana Piotrowskiego 11, 85-098 Bydgoszcz, NIP: 8513275746, REGON: 522333358

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez korespondencję e-mail pod adresem: info@vivolang.com

 

 1. Ochrona danych osobowych

 

W zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników Administrator postępuje zgodnie z art. 32 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) tzw. RODO. Przestrzegane są zasady ochrony danych osobowych oraz stosowane są odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowemu lub niezgodnemu z prawem zniszczeniu, utracie, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych Użytkowników, przetwarzanych w związku z działalnością serwisu.

Podanie danych osobowych przez Użytkownika zawsze jest dobrowolne, jednak może ono być warunkiem do podjęcia konkretnych akcji w ramach poszczególnych dostępnych na stronach serwisu formularzy, a niepodanie informacji, szczególnie zaznaczonych na stronach serwisu jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości zawarcia umowy, której przedmiotem są świadczone przez serwis usługi.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

 

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym w celu prawidłowej realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz realizacji procesu informowania Użytkownika o interesujących go produktach i usługach. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim.

Podstawy prawne przetwarzania tzw. danych zwykłych uregulowane są w art. 6 ust.1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej RODO. Zgodnie z tym przepisem przetwarzanie danych jest legalne, jeżeli spełniony jest co najmniej jeden z wyrażonych tam warunków. 

Administrator przetwarza dane na następujących podstawach i w następujących celach:

a) Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

 • informowanie o promocjach i ofertach serwisu lub podmiotów przez niego polecanych; 
 • marketing bezpośredni poprzez przedstawienie oferty podczas kontaktu telefonicznego; 
 • wykorzystanie cookies na Stronie i jej podstronach; 
 • zamieszczenie przez Użytkowników opinii o usługach świadczonych przez serwis.
 • badania opinii poprzez ankiety;

b) Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 • wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy; 
 • przesłanie oferty na prośbę Użytkownika; 
 • rozpatrzenie reklamacji czy roszczeń związanych z umową 
 • kontakt telefoniczny w sprawach związanych z realizacją usługi

c) Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

 • wystawienie faktury, rachunku
 • spełnienie innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówienia przez Stronę lub zakupu produktów i usług

d) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 • cele analityczne, polegające między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Facebook Pixel; 
 • cele archiwalne i dowodowe, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów; 
 • wysłanie newslettera; 
 • tworzenie własnych baz danych Użytkowników; 
 • dopasowanie treści wyświetlanych na stronach serwisu do indywidualnych potrzeb oraz ciągłe doskonalenie jakości oferowanych usług; 
 • zarządzanie Stroną internetową; 
 • tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami; 
 • badanie satysfakcji Użytkowników z oferowanych usług; 
 • marketing bezpośredni kierowany do Użytkownika własnych produktów lub usług lub polecanych produktów osób trzecich;
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

 

Inni odbiorcy danych osobowych 

Przez odbiorcę danych rozumie się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią (w tym podmiot przetwarzający lub inny administrator, któremu udostępniono dane osobowe). Dane osobowe Usługodawca przekazuje do następujących kategorii odbiorców: pracowników i współpracowników, dostawców usług hostingowych, dostawców narzędzi wspierających obsługę klienta, dostawców systemów i usług księgowych, dostawców systemów do marketingu online czy obsługi klienta, dostawców usług analitycznych, dostawców usług wspierających działania marketingowe (np. agencje reklamowe oraz organizatorzy szkoleń i wydarzeń), dostawców usług bankowych. Jako odbiorcy danych nie są kwalifikowane natomiast organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania na mocy przepisów prawa (np. sąd).

Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazywane podwykonawcom, przetwarzającym te dane w imieniu Administratora na podstawie zawartych umów i tylko zgodnie z ich zapisami, wyłącznie w związku z realizacją prawnie uzasadnionych celów Administratora.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, MailerSend, Amazon Web Services czy Mailerlite dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Twoje dane mogą także zostać przekazane osobom, które mogą brać udział w świadczeniu na rzecz Administratora usług księgowych, prawnych czy innych usług doradczych.

 

 1. Sposób przechowywania danych osobowych.

 

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzach zawartych w serwisie,
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz poniżej polityka cookies],
 3. dane pozyskane przy obsłudze bezpośredniej lub w kontakcie telefonicznym.

 

 1. Okres przechowywania danych osobowych.

 

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są nie dłużej, niż:

 1. jest to niezbędne do zrealizowania prawnie uzasadnionych celów;
 1. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym biznesowego);
 1. do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO wobec ich przetwarzania.

Dokumenty i dane mogące stanowić podstawę dochodzenia roszczeń (w tym zobowiązań skarbowych) przechowywane będą do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przewidzianego przez odpowiednie przepisy prawa.

 

 1. Prawa Użytkownika, którego dane dotyczą

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownikowi, który wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługują uprawnienia zawarte w art. 15-21 RODO, tj.:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 RODO;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeśli pojawią się ku temu przesłanki;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy RODO.

 

 1. Formularze stosowane na Stronie 

 

Dane osobowe Użytkowników serwisu są przetwarzane w celu zawierania i realizacji umów dotyczących usług dostępnych w serwisie oraz w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub dokonania i potwierdzenia zamówienia usług. Formularze mogą zawierać również dodatkowe opcjonalne pola wyboru np. pole zapisz się do newslettera, przez zaznaczenie których umożliwione jest dodanie danych kontaktowych do list marketingowych, w celu przesyłania informacji handlowych i promocji. Administrator serwisu może również pozyskiwać dane marketingowe klientów, przez uzyskanie pisemnej zgody w inny sposób niż formularz internetowy oraz przez uzyskanie zgody ustnej.

Administrator serwisu stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach Strony:

Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora serwisu i kontakt z nim drogą elektroniczną. Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, ewentualnie nr telefonu, strona internetowa lub nazwa firmy i stanowisko oraz dane podane w treści wiadomości, przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem, a po jego zakończeniu dane mogą być archiwizowane. Maksymalny okres archiwizacji nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

Formularz odbioru bezpłatnych materiałów – wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia i adresu e-mail (pola obowiązkowe) w celu wysłania dostępu do platformy e-learningowej oraz e-booka, a także informowania o aktualnych ofertach i promocjach Administratora oraz wymaga potwierdzenia zapisu przez Użytkownika do bazy subskrybentów. Uzyskane w ten sposób dane osobowe dodawane są do listy mailingowej. Newsletter wysyłany jest przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody.

Formularz składania zamówienia- wymaga podania swojego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wyboru metody i dokonania płatności

 

 1. Polityka cookies

 

Niniejsza Polityka dotycząca Ciasteczek odnosi się do strony internetowej https://vivolang.com/ oraz jej podstron.

W stronach korzystamy z usług zewnętrznych serwisów, takich jak:

 1. Facebook – Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, przy czym informacje zbierane w ramach jego używania są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, pokazują jedynie ogólne dane na temat użytkowników (lokalizację, wiek, płeć i zainteresowania).
 2. Google Analytics – wbudowany kod w celu analizy statystyk strony. Google korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników strony, co umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację serwisu.
 3. Wtyczki kierujące do social mediów takich, jak: Facebook, Instagram czy Linkedin, gdzie Użytkownik posiada możliwość „polubienia” profilu Administratora.
 4. Gridsome (0.7.23) – rozwiązanie oparte o framework Vue i wykorzystujące podejście Server Site Generation służące szybszemu wczytywaniu się strony użytkownikom oraz dobre wyniki SEO.
 5. MailerLite, Elementor – zbieranie danych kontaktowych.
 6. Cypress – rozwiązanie umożliwiające automatyzację testów platformy.
 7. Sentry – logowanie wszystkich operacji wykonywanych w aplikacji, również ułatwia identyfikowanie występujących błędów i reagowanie na nie.
 8. Honeybadger – rozwiązanie służące do monitorowania kondycji aplikacji.
 9. Openreplay – rozwiązanie umożliwiające odtworzenie sesji użytkownika w celu lepszego reagowania na występujące błędy w trakcie korzystania przez użytkowników z aplikacji.
 10. Paynow- bramka płatności

Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów, mogą to być również filmy z serwisu You Tube.

Powyżej wymienione narzędzia oraz usługi wymienionych serwisów pomagają rozwijać tę stronę w poszanowaniu prywatności. Użytkownik powinien każdorazowo zapoznać się z polityką prywatności poszczególnych dostawców usług i narzędzi zewnętrznych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości strony internetowej serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową oraz platformę e-learnigową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
 • wyświetlania użytkownikowi reklam zgodnie z jego preferencjami zakupowymi i zainteresowaniami.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenia stosowania plików cookies w serwisie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Użytkownik nie chcąc otrzymywać plików cookies do swojej przeglądarki, powinien zmienić jej ustawienia.

Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika, ograniczające stosowanie plików cookies (w tym ich wyłączenie) mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu i utrudnić jego funkcjonowanie.

Użytkownik podczas pierwszego wejścia na stronę musi wyrazić zgodę na pliki cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony.

Korzystanie ze stron i platformy wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywany, a każde takie zapytanie zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem. Administrator serwisu nie wykorzystuje ich w żaden sposób do identyfikacji Użytkownika.

 

 1. Pozostałe informacje:

 

 1. Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Administratora. Jeśli zostaną dokonane modyfikacje polityki prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane
 2. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe korzystanie z usługi.
 3. W celu zapewnienia zabezpieczenia ochrony danych osobowych osoby korzystające z platformy zobowiązane są do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w platformie. Osoby korzystające z platformy ponoszą odpowiedzialność za udostępnienie osobom trzecim loginu i hasła służących do zalogowania się w platformie
 4. Dane osobowe Użytkowników przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności Strony i platformy, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 6. W razie wątpliwości, co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do Państwa dyspozycji – proszę kontaktować się mailowo na adres info@vivolang.com.

 

Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2023r.